Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Inschrijving en opzegging.

1.Alleen meerderjarige personen kunnen zichzelf inschrijven.


2.Minderjarige personen dienen schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) te overleggen. Schriftelijke toestemming blijkt uit (mede)ondertekening van het inschrijfformulier.


3.De leerling schrijft zich in voor een heel cursusjaar, of het resterende deel van een cursusjaar indien inschrijving in de loop van het cursusjaar plaatsvindt.


4.Wanneer voor een cursusjaar is ingeschreven, loopt de inschrijving telkens voor één cursusjaar door, tenzij de leerling voor 1 juli van enig jaar heeft opgezegd. Dit geldt ook als de inschrijving in de loop van het cursusjaar heeft plaatsgevonden. Opzegging kan alleen schriftelijk bij Anneke Hoekman, Fossemaheerd 158 9737 KL Groningen.


5.Wanneer de inschrijving tussentijds eindigt, blijft het cursusgeld voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij op het moment van beëindiging de inschrijving meer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden. In dat geval wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd.


Artikel 2: Cursusjaar

1.Tijdens het cursusjaar, dat zo veel mogelijk gelijk loopt met het schooljaar van de basisscholen in regio noord, worden minimaal 36 lessen gegeven. In de schoolvakantie, zoals voor regio noord geadviseerd door het ministerie van OC&W, zijn er geen lessen.


Artikel 3: Cursusgeld

1.Het cursusgeld dient in één keer te worden betaald, tenzij in uitzonderingsgevallen anders is afgesproken. De leerling ontvangt hiervoor een factuur.


2.Wanneer het cursusgeld (of een deelbedrag, in het uitzonderlijke geval van betaling in delen) niet tijdig is ontvangen, kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarbij de betalingsverplichting komt te vervallen.


3.Alle kosten die gemaakt moeten worden wanneer de leerling zijn betalingsverplichting niet nakomt, zijn voor rekening van de leerling.


Artikel 4: Lessen

1.Indien de docent (door een belangrijke reden, anders dan ziekte) verhinderd is om les te geven, wordt de les op een door de docent te bepalen later tijdstip (gedurende het lopende cursusjaar) ingehaald. Bij wekelijkse lessen kan de les komen te vervallen, mits er minstens 36 lessen in het cursusjaar gegeven worden.


2.Indien de les door ziekte van de docent komt te vervallen, zal de eerste les niet worden ingehaald. Vanaf de tweede les zorgt de docent voor vervanging. Wanneer er geen vervangende docent gevonden kan worden, worden de lessen op een later moment (gedurende het lopende cursusjaar) ingehaald.


3.Indien de leerling verhinderd is om op les te komen, komt de les te vervallen. De leerling dient de docent hiervan vroegtijdig in te lichten. Lessen die afgezegd zijn door de leerling worden niet ingehaald.


4.De lessen van een "10-lessenkaart" dienen binnen een periode van 1 kalenderjaar te worden gebruikt. Het eventueel afzeggen van een afgesproken les moet ten minste 24 uur van te voren gebeuren.